Η σύμπραξη RISIV έχει συγκεντρώσει χρόνια σημαντικής εμπειρίας στον τομέα της εργασίας με τους νέους και έχει παρατηρήσει τα θετικά αποτελέσματα της υλοποίησης έργων κοινωνικού αντίκτυπου στις τοπικές κοινότητες.

Τα SIP είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τον εντοπισμό των τοπικών αναγκών σε μια κοινότητα και την παροχή κατάλληλων λύσεων στον πληθυσμό. Το RISIV θέλει να συγκεντρώσει τους νέους μιας κοινότητας και να τους κάνει να προβληματιστούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κοινότητάς τους. Μέσω του διαλόγου και των μη τυπικών εκπαιδευτικών τεχνικών, θέλουμε να κάνουμε τους νέους να προβληματιστούν σχετικά με το τι προβληματίζει την κοινότητά τους, καθώς και τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επιτευχθούν και να ωφελήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό. Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τα κοινωνικά ζητήματα που είναι πιο διαδεδομένα σε μια κοινότητα είναι υποχρεωτικό να εγκαταστήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι νέοι θα κατανοήσουν τον θετικό αντίκτυπο και την αλλαγή που μπορούν να κάνουν. Το RISIV είναι η ευκαιρία για τους νέους να προσυπογράψουν το ρόλο και τις ευθύνες ενός Youth Leader μέσω της υλοποίησης ενός έργου κοινωνικού αντίκτυπου.

Ο στόχος του RISIV είναι να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να επικυρώσει και να παράγει νέο υλικό καθοδήγησης και υποστήριξης για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους ηγέτες νέων και τους νέους ηλικίας 13-17 ετών για τη συμπαραγωγή, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εθελοντισμού με βάση την τοποθεσία για κοινωνικό αντίκτυπο.

Το RISIV σχεδιάζεται και δοκιμάζεται με την ενεργό συμμετοχή 150 νέων και 30 εργαζομένων και εκπαιδευτών νέων ως άμεσων συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα προσεγγίζει πολύ περισσότερους μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης, αντίκτυπου και κληρονομιάς.

 

Τα αποτελέσματά του περιλαμβάνουν ένα σύνολο πνευματικών αποτελεσμάτων:

παιδαγωγικό χάρτη πορείας μελέτη καλών πρακτικών και ανάπτυξη μεθοδολογιών στον ομαδικό εθελοντισμό των νέων για κοινωνικό αντίκτυπο
ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας σχετικά με τη συμπαραγωγή και τις τεχνικές για νέους που εργάζονται σε τοπικές κοινότητες με διάφορους φορείς
κατευθυντήριες γραμμές για τους νέους, ιδίως για τους ηγέτες νέων, σχετικά με την ανάπτυξη ομοτίμων και τον κύκλο ζωής του έργου
μια ψηφιοποιημένη εργαλειοθήκη ανοικτών και ευέλικτων πόρων σχεδιασμού
έναν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία και την εφαρμογή της προσέγγισης RISIV σε τοπικές περιοχές με μια ομάδα νέων.

 

Καθένα από αυτά τα πνευματικά αποτελέσματα παρέχει μια κληρονομιά μάθησης για ευρύτερη χρήση στην ευρωπαϊκή εργασία για τη νεολαία, η οποία αντλείται άμεσα από την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των συμμετεχόντων εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, των συντονιστών και των νέων.

Συγκεκριμένα, ανταποκρίνονται στην ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης της κατάστασης σε κάθε τοπική/συνοικιακή περιοχή του εταίρου σε σχέση με τις πρακτικές, τους πόρους και τα δίκτυα για τη διατήρηση των έργων κοινωνικού αντίκτυπου. Για να προσεγγίσει ένα ευρύτερο ακροατήριο, το έργο RISIV προβλέπει μια μεμονωμένη πολλαπλασιαστική εκδήλωση σε κάθε χώρα εταίρο για την κορύφωση ενός προγράμματος διάδοσης στο οποίο οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά, προωθώντας το έργο και τα αποτελέσματά του στους συνομηλίκους τους.